ഇന്ത്യൻ നിയമം: ഗർഭഛിദ്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പത്തുകാര്യങ്ങൾ

July 18, 2019 Hidden Pockets 0

ഇന്ത്യൻ നിയമം : ഇന്ത്യൻ സമൂഹികാവസ്ഥയിൽ നിന്നു വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഗർഭഛിദ്രം അഥവാ ശാസ്ത്രീയമായ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കലിന്റെ (Medical Termination of Pregnancy, MTP)  കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ മിഥ്യാധാരണകളും അവ്യക്തതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗർഭഛിദ്രം നടത്തുന്നത് നിയമവിധേയമാണെന്നുള്ളത്  മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും അറിവില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഗർഭഛിദ്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നു സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അബോർഷൻ നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ലാത്ത പത്തു കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയാം. 1. ഗർഭച്ഛിദ്രം Read More

Post Abortion Care in India?

April 2, 2019 Hidden Pockets 0

A lot of young people in India find it extremely difficult to find good services around abortion. If it is a young unmarried couple, there is always this fear of the law, and fear of doctor. It is legal in India and registered medical practitioners can provide termination of pregnancy Read More

Frequently Asked Questions on Abortions

January 1, 2019 Hidden Pockets 6

Is abortion even legal in India? Yes. And yes, this is unlike many developed countries where abortion is a controversial subject often involving political ideologies. The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act 1971 allows for medical termination of pregnancy (MTP) till 20 weeks of conception. Here’s what you should know: Read More

What is the procedure for Abortion?

November 6, 2018 Hidden Pockets 0

WhatsApp us at +918861713567 In Indian Medical Termination of Pregnancy is legal under certain conditions. It is important for us understand the procedure for abortion. For abortion or also known as Medical Termination of Pregnancy (MTP), the woman needs to fill a consent form called ‘Form C’. Only the consent Read More

1 2 3